Công thức thắng Baccarat

line
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   20   /TB-CTSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Nhận thẻ sinh viên và đăng ký làm thẻ mới

Nhà trường thông báo về việc nhận thẻ sinh viên với  nội dung như sau:

1) Đối tượng:

a ) Nhận thẻ:

-          Các sinh viên đã được chụp hình thẻ từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015 (có tên trong danh sách đính kèm ).

b) Làm thẻ mới:

-          Sinh viên chưa có tên trong danh sách nhận thẻ hoặc bị mất thẻ.

2) Thời gian và địa điểm:

a) Thời gian :Sinh viên mỗi khoa đến nhận thẻ theo lịch như sau:

Ngày Giờ Khoa
26/02/2016 08h00-11h30

13h30-17h00

Du Lịch
29/02/2016 Kỹ thuật – Công nghệ
01/03/2016 Kinh tế
02/03/2016 08h00-11h30

13h30-17h00

Ngôn ngữ & Văn hóa nước ngoài
03/03/2016 Khoa học Xã hội & Nhân văn
04/03/2016 Nghệ thuật
b) Địa điểm : Khu tự học, cơ sở613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM.

3) Thủ tục nhận thẻ và đăng kí mới:

a) Nhận thẻ:

-    Sinh viên mang theo CMND bản gốc (để đối chiếu)

-     Sinh viên nộp 15.000đ để mua bao và dây đeo theo quy định của Nhà trường.

b) Đăng kí mới:

-          Sinh viên nộp 01 CMND (photo) + 01 hình 3x4.

-          Riêng đối với trường hợp làm lại thẻ do bị mất, sinh viên nộp 50.000đ phí làm lại thẻ.

Lưu ý :

-          Thẻ này là thẻ độc lập, do Nhà trường phát hành.

-          Nếu có sai sót về thông tin các nhân trên thẻ, sinh viên vui lòng phản hồi trực tiếp với nhân viên phát hành thẻ để tiến hành chỉnh sửa. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BĐH (để b/c);

- Các Khoa (để p/h)

- Đoàn TN

– Hội SV (để p/h);

- Cổng Portal sinh viên (để t/b)

- Lưu CTSV.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (Đã ký) Đặng Thanh Vũ

Góp ý