line

   T ại Saturday Radio phi ên b ản School Tour, Ng ô Ki ến Huy đ ã dành th ời gian chia sẻ những kỉ niệm trong qu á trình ho ạt động nghệ thuật cũng như h át t ặng c ác b ạn sinh vi ên trư ờng Đại học Văn Hiến những ca kh úc g ắn liền với t ên tu ổi của m ình.

Chi ều 5/5, Ng ô Ki ến Huy c ùng VJ Ch ế Nguyễn Quỳnh Ch âu đã có m ặt trong chương tr ình Saturday Radio phiên b ản School Tour để giao lưu với c ác b ạn sinh vi ên trư ờng Đại học Văn Hiến, TP. HCM. Tại đ ây, nam ca sĩ không ch ỉ d ành th ời gian chia sẻ về những kỉ niệm trong chặng đường hoạt động nghệ thuật m à còn nhi ệt t ình g ửi tặng kh án gi ả những ca kh úc hit g ắn b ó v ới t ên tu ổi của m ình như "Yêu em tr ọn đời", "Nupakachi", "Giả vờ y êu",...

Hình ảnh: Ca sĩ Ngô Kiến Huy giao lưu tại Đại học Văn Hiến

   Chia s ẻ về khoảng thời gian tạm ngưng ca h át đ ể lấn s ân sang nhi ều lĩnh vực kh ác, Ngô Ki ến Huy cho biết: "Một thời điểm t ôi có duyên r ẽ ngang sang điện ảnh v à MC, công vi ệc cứ thế ùa t ới, c ó tháng 31 ngày đi quay hình. N ếu m ình t ận dụng thời gian đi thu âm thì ch ắc chắn chất lượng sẽ kh ông t ốt, v ô tình s ẽ khiến kh án gi ả nghĩ m ình không tôn tr ọng nghề nghiệp. Ch ính vì th ế, t ôi quy ết định ngưng lại để t ìm ra nh ững b ài hát t ốt nhất, d ù hit hay không hit thì khi đ ến với kh án gi ả cũng phải thật chỉn chu".

Hình ảnh: Tiết mục giao lưu với các bạn sinh viên

Hình ảnh: Ngô Kiến Huy và MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu

   Ng ô Ki ến Huy t âm s ự anh kh ông c ảm thấy qu á bu ồn khi sản phẩm âm nh ạc của m ình th ời gian gần đ ây chưa th ực sự bật l ên thành hit, không đình đám như nhi ều năm về trước. Bởi theo anh, bất k ì s ản phẩm n ào chưa thành công thì đ ều được coi l à m ột sự trải nghiệm để biết ch úng có phù h ợp hay kh ông v ới thị hiếu kh án gi ả chứ đừng nản l òng, cho mình là vô d ụng rồi bỏ cuộc.

   Chia sẻ về khoảng thời gian tạm ngưng ca h át đ ể lấn s ân sang nhi ều lĩnh vực kh ác, Ngô Ki ến Huy cho biết: "Một thời điểm t ôi có duyên r ẽ ngang sang điện ảnh v à MC, công vi ệc cứ thế ùa t ới, c ó tháng 31 ngày đi quay hình. N ếu m ình t ận dụng thời gian đi thu âm thì ch ắc chắn chất lượng sẽ kh ông t ốt, v ô tình s ẽ khiến kh án gi ả nghĩ m ình không tôn tr ọng nghề nghiệp. Ch ính vì th ế, t ôi quy ết định ngưng lại để t ìm ra nh ững b ài hát t ốt nhất, d ù hit hay không hit thì khi đ ến với kh án gi ả cũng phải thật chỉn chu".

Hình ảnh: Ngô Kiến Huy cùng bạn sinh viên trường Đại học Văn Hiến hoà giọng trong ca khúc "Chiều hôm ấy"

   Ng ô Ki ến Huy t âm s ự anh kh ông c ảm thấy qu á bu ồn khi sản phẩm âm nh ạc của m ình th ời gian gần đ ây chưa th ực sự bật l ên thành hit, không đình đám như nhi ều năm về trước. Bởi theo anh, bất k ì s ản phẩm n ào chưa thành công thì đ ều được coi l à m ột sự trải nghiệm để biết ch úng có phù h ợp hay kh ông v ới thị hiếu kh án gi ả chứ đừng nản l òng, cho mình là vô d ụng rồi bỏ cuộc.

   Ở phần sau chương tr ình, Ngô Ki ến Huy đ ã nhi ệt t ình giao lưu, tham gia trò chơi đoán tên bài hát c ủa m ình cùng các b ạn sinh vi ên Đ ại học Văn Hiến. Tuy nhi ên, khi chương trình b ật nhạc nền ca kh úc "C ần một người hiểu", nam ca sĩ bỗng dưng qu ên luôn bài hát c ủa m ình, ph ải nhờ gợi ý c ủa kh án gi ả mới c ó th ể nhớ ra. "B ài hát này đã ra m ắt được hơn 11 năm, l à sáng tác c ủa nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh. Khi đi diễn, t ôi ít khi hát bài này, mà cũng nhi ều b ài quá nên l ỡ qu ên", anh gi ải th ích.

Theo kenh14.vn