line

Sáng ngày 24/08/2017 tại Hội trường DPH001 613 Âu Cơ, Ban Điều Hành Trường Đại học Văn Hiến phối hợp cùng với Đảng ủy Trường Đại học Văn Hiến long trọng tổ chức buổi báo cáo chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
Với quan điểm: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”, Hội nghị được lắng nghe báo cáo từ Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. HCM.
Hội nghị cũng đồng thời nhận được sự quan tâm và tham dự của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings, Bà Đinh Thị Bích Hà - Giám đốc Hệ thống Kiểm soát HungHau Holdings, Ông Vũ Quang Chính - Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu, Ông Trần Văn Thiện - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến cùng sự tham gia của các Đồng chí Đảng viên, Cán bộ Quản lý, Nhân viên của HungHau Holdings và các đơn vị thành viên.
Nghị quyết Trung ương V khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Một số điểm mới được nhắc đến trong Nghị quyết Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN:
- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.
- Hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên cơ sở đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Xây dựng thể chế làm căn cứ xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém đã tích tụ trong nền kinh tế nhiều năm qua, đặc biệt là việc xử lý các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư công không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu.
- Hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.
Một số hình ảnh trong hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Quốc hợp - Bí thư Đảng Ủy trường Đại học Văn Hiến phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. HCM, Báo cáo viên của Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị